CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH TUỔI THƠ 2016 CẤP 1 SEMESTER 1

I. ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO, ĐẠO ĐỨC

- Biết Thiên Chúa tạo dựng vạn vật và loài người.

- Biết làm Dấu Thánh Giá, biết tuyên xưng Thiên Chúa 3 Ngôi: Cha, Con, Thánh Thần

- Thuộc “Kinh Lạy Cha”.

II. HIỂU BIẾT PHONG TRÀO

- Biết khẩu hiệu Ngành Tuổi Thơ (Đơn Sơ).

- Biết khẩu hiệu khi tập họp chung Đoàn Sinh: “Thiếu Nhi – Hy Sinh”.

- Biết Khẩu hiệu đứng, ngồi: “Hướng Tâm – Lên”, “Về Đất – Hứa”

- Biết cách chào của Thiếu Nhi Thánh Thể

- Biết nhận ra mầu khăn và tên của 4 Ngành (Tuổi Thơ, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ).

III. HIỂU BIẾT NGHIÊM TẬP VÀ CHUYÊN MÔN

- Nút Dây: Ruồi , Khăn Quàng Nam, Khăn Quàng Nữ

- Biết còi lệnh và thủ lệnh của thế Nghiêm (tích), Nghỉ (tè)

IV. HỌC HỎI ĐỜI SỐNG

- Personal Hygiene: washing hands, coughing, sneezing

- Call for help: Triple 000

V. BÀI HÁT THIẾU NHI

- Tuổi Thơ Ca “ em là tuổi thơ môt đơi trong trắng...”

- Bé muốn lên Thiên Dang “Bé muốn lên thiên đàng nhưng bé không biết làm sao”

- Adong Evà “Ngày xưa Adong Evà”

 

CHƯƠNG TRÌNH TUỔI THƠ 2016 CẤP 2 SEMESTER 1

I. ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO, ĐẠO ĐỨC

- Biết tôn sùng Thánh Thể: khoanh tay, cúi đầu chào, etc (ĐL TNTT #2)

- Thuộc “Kinh Kính Mừng”.

II. HIỂU BIẾT PHONG TRÀO

- Biết nhận ra mầu khăn và tên của 4 Ngành (Tuổi Thơ, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ).

- 10 Điều Tâm Nhiệm 1 + 2

- Biết cách chào của Thiếu Nhi Thánh Thể: 4 tôn chỉ

III. HIỂU BIẾT NGHIÊM TẬP VÀ CHUYÊN MÔN

- Dấu Đường: Quẹo Trái, Quẹo Phải

- Biết còi lệnh T.T. ( _ / _ ) và ĐS ( _ . . / . . . )

- Biết tên Ngành Trưởng và cac DT/HT trong ngành eg “Anh/Chị ______”

- Mặt Thư: Mủa Rợi

- Nút Dây: Sơn Ca

- Biết so hàng Dọc.

III. HỌC HỎI ĐỜI SỐNG

- Road Safety

- Sun smart

IV. BÀI HÁT THIẾU NHI

- Kinh Dâng Ngày “Ngày nay con dâng cho Chúa....”

- Có Chúa “ Nhìn Sao lấp lánh trên trơì, nhìn cây..”

- Hát to, hát nhỏ “ ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ...”

- Đôi Bàn Tây “Đôi bàn tây em bé tí xíu...”

 

Links: 

CT Cap 1

CT Cap 2

Tai Lieu